เอกสารประกอบการเรียนรู้  รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส 3201-2001  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใช้ ประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เป็นคู่มือสำหรับนักศึกษาเพื่อใช้ประกอบกิจกรรม การเรียน เนื้อหาสาระในฉบับนี้ มีทั้งหมด 9 หน่วยประกอบด้วย

  1. การจัดหมวดหมู่สินทรัพย์และการตีราคาสินทรัพย์
  2. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด
  3. การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนชั่วคราว
  4. การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้
  5. การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับ
  6. การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
  7. การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาว
  8. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  9. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น

การจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้ฉบับนี้  ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การสอน  จากการศึกษาค้นคว้า  สืบค้นข้อมูลจากตำรา  และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  แต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสาร   ตลอดทั้งการปรับปรุงพัฒนาให้มี      ความสมบูรณ์และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร

ขอขอบคุณคณะครู  ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคพะเยา  ที่ได้ให้กำลังใจ  และขอขอบใจนักศึกษาระดับปวส. 1  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  ที่ให้ความร่วมมือในการ ทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ฉบับนี้  ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่กรุณาให้การสนับสนุน และให้        คำชี้แนะ  จนกระทั่งเอกสารฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และผู้ที่สนใจตามสมควร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s