ความหมายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มกราคม 24, 2008

ความหมายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างไม่สามารถมองเห็น สัมผัสไม่ได้ แต่สามารถตีราคาให้มีมูลค่าเป็นตัวเงินได้ เมื่อได้รับสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนจะใช้ราคาทุน และจะต้องตัดบัญชีให้หมดไปภายในระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์จาก สินทรัพย์นั้น ได้แก่ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สัมปทาน สิทธิการเช่า เป็นต้น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ต้องทำการตัดบัญชี ได้แก่ เครื่องหมายการค้า ค่าความนิยม เป็นต้น

สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย มาตรฐานการบัญชีเรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (กรุงเทพมหานคร: 2547) หน้า 13 ได้ระบุไว้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องมีคุณสมบัติครบทั้งสามประการ คือ

1.สามารถระบุได้ หมายถึง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะต้องสามารถระบุแยกจากค่าความนิยมได้อย่างชัดเจน สินทรัพย์นั้นจะต้องมีความเป็นเอกเทศ กล่าวคือกิจการสามารถนำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เฉพาะเจาะจงของสินทรัพย์นั้นไปให้เช่า ขายหรือแลกเปลี่ยนได้

2.อยู่ภายในการควบคุมกิจการ หมายถึง กิจการมีอำนาจในการใช้สินทรัพย์และสามารถจำกัดไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์นั้นในอนาคต

3.ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หมายถึง รายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ต้นทุนที่ประหยัดได้หรือประโยชน์อื่นที่เกิดขึ้นจากการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น เช่น สินทรัพย์ทางปัญญาที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตอาจทำให้ต้นทุนการผลิตในอนาคตลดลง

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มักเกี่ยวข้องกับ
1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
2) ความรู้ทางเทคนิค
3) การออกแบบ การนำระบบหรือขั้นตอนใหม่มาใช้
4) สิทธิตามใบอนุญาต
5) สินทรัพย์ทางปัญญา
6) ความรู้ทางด้านการตลาด และเครื่องหมายการค้า

ตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer software) สิทธิบัตร (Patents) ลิขสิทธิ์ (Copyrights) ฟิล์มภาพยนตร์ (Motion picture films) รายชื่อลูกค้า (Customer lists) สิทธิในการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage servicing rights) ใบอนุญาตเพื่อประกอบอาชีพ (Licenses) โควตานำเข้าสินค้า (Import quotas) สิทธิที่จะใช้ชื่อและดำเนินธุรกิจ (Franchises) ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้ขายสินค้า (Customer and supplier relationships) และสิทธิทางการตลาด (Marketing rights)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s