การได้มาของที่ดินอาคารและอุปกรณ์

มกราคม 12, 2008

การได้มาของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

1. ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วยราคาซื้อรวมทั้งค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ เกี่ยวกับการซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้การได้ตามต้องการ สำหรับส่วนลดการค้าจะต้องนำมาหักออกเพื่อจะได้ราคาที่แท้จริง สำหรับค่าใช้จ่ายที่ควรจะ นำมารวมเป็นราคาทุนนั้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ค่าขนส่ง ค่าควบคุม ค่าธรรมเนียม เป็นต้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

2.การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีหลายวิธีดังนี้

 • การซื้อด้วยเงินสด (Acquisition by cash) จะบันทึกด้วยราคาทุนของสินทรัพย์ในราคาที่ตกลงบวกกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เกิดขึ้น

ตัวอย่าง 1 25×1 ,ม.ค. 1 กิจการสั่งซื้อเครื่องจักรราคา 800,000 บาทเสียค่าขนส่ง 2,000 บาท ค่าติดตั้งเครื่องจักร 10,000 บาท
โดยกิจการจ่ายเช็คให้

 • การซื้อด้วยเงินเชื่อ (Credit Purchase) กรณีได้มาโดยวิธีการเครดิตราคาทุ
  จะเป็นราคาที่เสมือนจ่ายซื้อด้วยเงินสดคือราคาสุทธิหักด้วยส่วนลดเงินสด หากกิจการไม่สามารถชำระค่าสินทรัพย์ภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับส่วนลดให้บันทึกส่วนลดที่ไม่ได้รับเป็นดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวด

  1. การซื้อเงินเชื่อกรณีจ่ายชำระหนี้ตามกำหนดเวลาที่ได้รับส่วนลดตัวอย่างที่ 1. 25×1 มี.ค. 1 ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน 300,000 บาทเงื่อนไข 2/10, n/30 มี.ค.10 จ่ายชำระหนี้ทั้งหมด
  2. การซื้อเงินเชื่อกรณีจ่ายชำระหนี้ภายหลังระยะเวลาที่ได้รับส่วนลด ตัวอย่างที่ 2. 25×1 มี.ค. 1 ซื้อเครื่องตกแต่ง 200,000 บาท เงื่อนไข 2/10 ,n/30 มี.ค.20 จ่ายชำระหนี้ทั้งหมด
  3. การซื้อหลายชนิดรวมกัน (Lump-Sum Purchase) การซื้อชนิดนี้จะต้องแบ่งราคาสินทรัพย์แต่ละชนิดออกมา เพราะสินทรัพย์บางชนิดมีอายุการใช้งานต่างกันและการคิดค่าเสื่อมราคาต่างกัน วิธีการแบ่งจะใช้เกณฑ์การแบ่งราคาทุน
   ตัวอย่างที่ 3. 25×1 ก.ค. 1 ซื้อสินทรัพย์ในราคารวม 5,000,000 บาทประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
   ผู้ชำนาญการได้ประเมินราคาไว้ดังนี้ ที่ดิน 3,000,000 บาท อาคาร 1,800,000 บาท อุปกรณ์สำนักงาน
   1,200,000 บาท

  4. การซื้อตามสัญญาผ่อนชำระ (Deferred Payment Contract) ผู้ซื้อจะต้องจ่ายชำระเป็นงวด ๆ งวดละเท่า ๆ กัน โดยทั่วไปผู้ซื้อบันทึกบัญชีสินทรัพย์ตามราคาที่ตกลงซื้อขายกัน ถึงแม้จะยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ก็ตาม เมื่อครบกำหนดจ่ายเงินงวดผู้ซื้อชำระเงินงวดซึ่งรวมดอกเบี้ยไว้แล้ว
   ตัวอย่าง 25×1 ก.ค. 1 ซื้อเครื่องจักรราคา 400,000 บาทด้วยวิธีผ่อนชำระ5 ปี จ่ายชำระเงินงวดปีละครั้ง ๆ ละ 80,000 บาท
   เริ่มชำระงวดแรก วันที่ 31 ธันวาคม 25X2เครื่องจักรนี้ ถ้าซื้อเงินสดจะได้ราคา 350,000บาท

   การคำนวณดอกเบี้ย


  5. ซื้อโดยการออกหลักทรัพย์แลกเปลี่ยน (Securities Issued In Exchange) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคาทุนของหลักทรัพย์จะใช้ราคาตลาดหรือราคาประเมินก็ได้แล้วแต่กรณี
   ตัวอย่าง 25X1 ม.ค. 1 กิจการนำหลักทรัพย์เพื่อค้าไปแลกเครื่องคอมพิวเตอร์โดยหลักทรัพย์มีราคาตลาด
   100,000.- บาท
  6. สินทรัพย์ได้จากการบริจาค ราคาที่จะบันทึกอาจใช้ราคาตลาดหรือราคาประเมิน และถือว่าสินทรัพย์นั้นเป็นการเพิ่มทุนให้แก่กิจการ
   ตัวอย่าง 25X1 ส.ค. 7 กิจการได้รับบริจาคที่ดินจำนวน 10 ไร่ ราคาตลาดที่ดินแปลงนี้คือ 3,000,000 บาท
  7. สินทรัพย์ที่ได้จากการสร้างขึ้น (Self Constructed Assets) ต้นทุนด้าน การสร้างประกอบด้วยต้นทุนโดยตรง และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง สำหรับดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืม เพื่อสร้างหรือผลิต จะรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์นั้นด้วย โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่เริ่มสร้างหรือผลิตจนกระทั่งสินทรัพย์อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
   ตัวอย่าง 25×1 ส.ค. 1 กิจการสร้างเครื่องจักรขึ้นใช้เอง ต้นทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างมีดังนี้ :-
   วัตถุดิบที่ใช้ในการสร้าง 100,000 บาท
   ค่าแรงทางตรง 50,000 บาท
   ค่าใช้จ่ายในการผลิต 70,000 บาท
   ค่าทดรองเครื่องจักร 10,000 บาท
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s