การเปิดเผยข้อมูลที่ดินอาคารและอุปกรณ์ในงบดุล

มกราคม 12, 2008

การเปิดเผยข้อมูลที่ดินอาคารและอุปกรณ์ในงบดุล

การแสดงรายการสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในกรณีที่กิจการเลือกปฏิบัติตามแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติได้คือแสดงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยราคาที่ตีใหม่นั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 ได้กำหนดให้กิจการต้องเปิดเผยรายการต่อไปนี้ในงบการเงิน

  • เกณฑ์ที่ใช้ในการตีราคาสินทรัพย์
  • วันที่มีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
  • การตีราคาใหม่ทำโดยผู้ประเมินราคาอิสระหรือไม่
  • ลักษณะของดัชนีที่ใช้กำหนดราคาเปลี่ยนแทน
  • ราคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละประเภทซึ่งควรแสดงการเงินหากกิจการเลือกแสดงสินทรัพย์ด้วยราคาทุนตามแนวทางที่กำหนดให้ถือปฏิบัติ
  • ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ซึ่งกิจการต้องแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของส่วนเกินทุนดังกล่าวในระหว่างงวดและข้อจำกัดในการแบ่งปันส่วนเกินทุนนั้นให้กับเจ้าของ

การแสดงรายการเกี่ยวกับการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นในงบดุล
เมื่อกิจการตีราคาเพิ่มขึ้นมูลค่าของสินทรัพย์ในราคาทุนเดิมและส่วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้น ตลอดจนค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นการแสดงราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนที่เพิ่มจะแสดงในงบดุลภายใต้หัวข้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เช่นเดิม ส่วนบัญชีส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์นั้นจะแสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

การแสดงรายการทรัพยากรธรรมชาติในงบการเงิน สำหรับสินทรัพย์ประเภททรัพยากรธรรมชาติได้แก่เหมืองแร่ บ่อน้ำมัน ป่าไม้ สามารถแสดงในงบการเงินได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s