การคำนวณและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา

มกราคม 12, 2008

การคำนวณและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา

1.ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) หมายถึง การปันส่วนมูลค่าเสื่อมสภาพของ

สินทรัพย์ อย่างมีระบบตลอดอายุการใช้งานที่ได้ประมาณไว้ การคิดค่าเสื่อมราคาก็คือการนำต้นทุนของ สินทรัพย์นั้นมาจัดสรรเฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการใช้งาน หรือประโยชน์ที่จะได้รับนั่นเอง สินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคา ได้แก่ อาคาร เครื่องจักร เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน และ รถยนต์ ยกเว้น ที่ดิน เพราะที่ดินมีอายุการใช้งานไม่จำกัด

2.วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าเสื่อมราคา คือ

1) ราคาทุนของสินทรัพย์
2) อายุการใช้งาน
3) ราคาซาก

3.วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคามีดังนี้

 1. วิธีเส้นตรง (Straight-Line Method)
  เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดเพราะจะแบ่งราคาทุนหลังจากหักราคาซากของสินทรัพย์นั้น เป็นค่าเสื่อมราคาประจำทุกปี ในจำนวนที่เท่า ๆ กัน ตลอดอายุการ ใช้งาน โดยใช้สูตรดังนี้


  ตัวอย่าง 25×1 ม.ค. 1 กิจการซื้อรถยนต์ราคา 400,000 บาท ประมาณอายุการใช้งานได้ 5 ปี จะมีราคาซาก 50,000 บาท
  ให้ทำ แสดงการคำนวณและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าเสื่อมสิ้นปี 25×1

 2. วิธีชั่วโมงการทำงาน (Working-Hours Method วิธีนี้จะเฉลี่ยตามชั่วโมงการทำงาน ดังนั้นค่าเสื่อมจะขึ้น
  อยู่กับชั่วโมงการทำงานในแต่ละปีว่าใช้ชั่วโมงการทำงานมากหรือน้อยโดยใช้สูตรดังนี้

  ตัวอย่าง 25×1 ม.ค.1 กิจการซื้อเครื่องจักรมาราคา 500,000.- บาทประมาณอายุ
  การใช้งานได้ 100,000 ชั่วโมงจะมีราคาซาก 50,000 บาท
  สิ้นปีเครื่องจักรทำงานได้ 20,000 ชั่วโมง
  ให้ทำ แสดงการคำนวณและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าเสื่อมปี 25×1

 3. คำนวณตามผลผลิต (Productive-output Method) วิธีนี้จะคำนวณราคาตามหน่วยของผลผลิต ดังนี้

  ตัวอย่าง 25×1 ม.ค.1 กิจการซื้อเครื่องจักรมาราคา 400,000.- บาทคาดว่าจะ
  ผลิตสินค้าได้ 200,000 หน่วยมีราคาซาก 40,000 บาท
  สิ้นปีเครื่องจักรผลิตได้ 60,000 หน่วย
  ให้ทำ แสดงการคำนวณและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าเสื่อมป ี2544

 4. วิธีลดลงทุกปี (Reducing-Charge Method) การคิดค่าเสื่อมราคาวิธีนี้การคำนวณราคาในอัตราเร่ง คือปีแรก
  กิจการจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าปีหลัง ๆ ทำให้ค่าเสื่อมราคาในปีแรก ๆ สูงกว่าปีหลังวิธีนี้
  1) วิธีลดลงตามลำดับ (Double Declining Balance Method)
  เป็นการคิดค่าเสื่อมราคาจากยอดคงเหลือในบัญชี สินทรัพย์คือราคาตามบัญชี การคำนวณจะไม่นำราคาซากมาเกี่ยวข้อง
  ตัวอย่าง 25×1 ม.ค. 1 เครื่องจักรราคา 200,000 บาท ประมาณว่าจะใช้งาน 5
  จะขายเป็นเศษเหล็กได้ 5,000 บาท
  ให้ทำ แสดงการคำนวณและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าเสื่อม 5. 2) วิธีผลบวกของลำดับปีที่ใช้งาน (Sum of year Digit Method)
  วิธีนี้ใช้ต้นทุนสินทรัพย์หักราคาซากแล้วคูณด้วยเศษส่วนของอายุการใช้งาน
  ขั้นตอนการคำนวณ
  1. หาผลบวกของจำนวนอายุการใช้งาน คือ 1+2+3+4+5 = 15 ผลรวมนี้จะเป็นตัวส่วน
  2. หาอายุการใช้งานที่เหลือเพื่อเป็นตัวเศษ
  ตัวอย่าง 25×1 ม.ค. 1 ซื้อเครื่องจักรมาราคา 100,000 บาท ประมาณอายุ
  การใช้งาน 5 ปี จะขายเศษซากได้ 10,000 บาท
  ให้ทำ แสดงการคำนวณและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าเสื่อม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s