ประเภทของเงินลงทุนระยะยาว

ธันวาคม 25, 2007

ประเภทของเงินลงทุนระยะยาว

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 แบ่งตามวัตถุประสงค์ได้ 3 ประเภท

  1. หลักทรัพย์เผื่อขาย หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความต้องการของตลาดซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า และในขณะเดียวกันไม่ถือเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดหรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
  2. เงินลงทุนทั่วไป หมายถึงเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้อยู่ในความต้องการของตลาดทำให้ไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หรือหลักทรัพย์เผื่อขายได้
  3. ตราสารที่จะถือไว้จนครบกำหนด หมายถึงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่กิจการมีความตั้งใจแน่วแน่ และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกำหนดไถ่ถอน

สรุป หลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นหลักทรัพย์ที่กิจการได้มาโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน และไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะค้าหลักทรัพย์นั้น แต่จะขายหลักทรัพย์ดังกล่าวทันทีที่โอกาสอำนวย ถ้ากิจการตั้งใจถือไว้เกิน 1 ปีให้ถือเป็นเงินลงทุนระยะยาว แสดงเป็นสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุนระยะยาว ส่วนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ถือเป็นเงินลงทุนระยะยาว ซึ่งกิจการมีความตั้งใจว่าจะถือไปจนครบกำหนด โดยที่จะไม่ขายหรือโอนเปลี่ยนสภาพเว้นแต่จะเกิดสถานการณ์ และเงินลงทุนทั่วไปเป็นตราสารที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด กิจการจัดประเภทของเงินลงทุนนี้เป็นเงินลงทุนทั่วไประยะยาวแสดงเป็นสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุนระยะยาว

การจัดประเภทเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นทุน

  1. สามารถจัดประเภทเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นทุนได้ดังน
  2. ตราสารทุนในความต้องการของตลาด ซึ่งจัดเป็นหลักทรัพย์ เผื่อขาย
  3. ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ได้แก่เงินลงทุนทั่วไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s