Gross Profit Method/Retail Inventory Method

ธันวาคม 10, 2007

การตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีประมาณ

การตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีประมาณ มีหลายวิธีแต่ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเพียง 2 วิธีเท่านั้น วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีประมาณสามารถคำนวณราคาได้โดยประมาณจากยอดอัตรากำไรขั้นต้นและยอดราคาขายปลีก ดังรายละเอียดต่อไป

1.การตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Method)

วิธีอัตรากำไรขั้นต้นเป็นวิธีประมาณราคาสินค้าคงเหลือโดยใช้อัตรากำไรขั้นต้นเป็นเกณฑ์คำนวณ วิธีนี้จะไม่ใช้ในการตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดเพื่อบันทึกในงบการเงิน เนื่องจากเป็นวิธีที่ประมาณการเท่านั้น ยังต้องมีการนับสินค้าที่มีอยู่จริงเปรียบเทียบกับเอกสารที่บันทึกไว้ กิจการจะใช้ราคาในการตีราคาสินค้าคงเหลือกรณีต่อไปนี้

  • ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือสินค้าสูญหาย ไฟใหม้
  • เมื่อต้องการทราบราคาสินค้าคงเหลือ ณ วันใดวันหนึ่ง
  • เมื่อต้องการทดสอบราคาสินค้าคงเหลือที่คำนวณได้

ขั้นตอนการคำนวณ
ขั้นที่ 1 หาอัตรากำไรขั้นต้นถัวเฉลี่ยจากการดำเนินงานปีก่อน ๆ
ขั้นที่ 2 นำอัตรากำไรขั้นต้นไปคำนวณกำไรขั้นต้น
ขั้นที่ 3 นำกำไรขั้นต้นไปหักจากยอดขายจะได้ต้นทุนขาย
ขั้นที่ 4 นำต้นทุนขายไปหักออกจากราคาทุนของสินค้าที่มีไว้เพื่อขายทั้งสิ้นจะได้ราคาทุนของสินค้าคงเหลือโดยประมาณ

การคำนวณจะใช้อัตรากำไรขั้นต้น แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1. กำหนดอัตรากำไรขั้นต้นเป็นร้อยละของยอดขาย
กรณีที่ 2. กำหนดอัตรากำไรขั้นต้นเป็นร้อยละของยอดต้นทุนขาย

ตัวอย่างกรณีที่ 1. กำหนดอัตรากำไรขั้นต้นเป็นร้อยละของยอดขาย
บริษัทธนพร จำกัดตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีกิจการมีข้อมูลทางบัญชีดังต่อไปนี้

ขาย 30,800.-
รับคืนและส่วนลดจ่าย 1,750.-
สินค้าคงเหลือต้นงวด 3,600.-
ซื้อ 18,300.-
ส่งคืนสินค้า 560.-
ค่าขนส่งเข้า 200.-

ให้ทำ คำนวณหาราคาสินค้าคงเหลือ ในกรณี

กรณีอัตรากำไรขั้นต้น 40% ของค่าขายสุทธิ
กรณีอัตรากำไรขั้นต้น 60% ของต้นทุนขาย
การคำนวณกรณีที่ 1. อัตรากำไรขั้นต้น 40% ของค่าขายสุทธิ

2.การตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีราคาขายปลีก ( Retail Inventory Method)

การตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีราคาขายปลีกนี้ กิจการค้ามักจะตั้งราคาขายปลีกสินค้า โดยทั่วไป บวกกำไรเข้าไปในราคาทุนหรือที่เรียกว่า Markup เป็นอัตราร้อยละของราคาขาย และเมื่อกิจการต้องการลดราคาอาจจะลดเป็นอัตราร้อยละของราคาขายตามที่ห้างสรรพสินค้า ส่วนใหญ่มักประกาศลดราคาป้าย สำหรับการคำนวณราคาสินค้าคงเหลือโดยใช้ราคาขายปลีกนี้

กิจการสามารถใช้วิธีราคาขายปลีกประมาณราคาทุนของสินค้าคงเหลือในกรณีต่อไปน

  • ใช้คำนวณสินค้า ณ วันใดวันหนึ่ง โดยไม่ต้องทำการตรวจนับสินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริงเพียงแต่ทราบราคาขายของสินค้าที่มีอยู่เพื่อขาย แล้วนำยอดขายไปหักจะได้สินค้าคงเหลือในราคาขายโดยคำนวณจากอัตราร้อยละของส่วนเพิ่มราคา
  • เมื่อมีการตรวจนับสินค้าไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องค้นหาราคาทุนในใบกำกับสินค้าเพียงแค่จดราคาจากป้ายราคาสินค้า ก็จะได้ราคาขายของสินค้าคงเหลือ
  • ราคาทุนของสินค้าคงเหลือตามวิธีราคาขายปลีก อาจใช้เปรียบเทียบกับจำนวนสินค้าคงเหลือที่ตรวจนับได้จริง เพื่อให้ทราบว่ามีสินค้าขาดหายหรือไม่

ขั้นตอนการคำนวณ
ขั้นที่ 1 คำนวณหาอัตราส่วนราคาทุนต่อราคาขายของสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
ขั้นที่ 2 คำนวณหาราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดตามราคาขาย
ขั้นที่ 3 ปรับราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดตามราคาขายมาเป็นราคาทุน
ตัวอย่าง ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมีรายละเอียดทางบัญชีในวันสิ้นงวดดังต่อไปนี้
ราคาทุน ราคาขาย
สินค้าคงเหลือต้นงวด 12,000 18,000
ซื้อ 114,000 186,500
ค่าขนส่งเข้า 7,000 –
ส่งคืนและส่วนลดรับ 3,000 4,500
ขาย – 190,000
รับคืนและส่วนลดจ่าย – 3,000

ขั้นตอนการคำนวณ


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s