Estimating Inventory

ธันวาคม 10, 2007

การตีราคาสำหรับงานก่อสร้าง (Estimating Inventory)

งานก่อสร้างตามสัญญา หมายถึง งานก่อสร้างทรัพย์สิน หรืองานก่อสร้าง ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่รวมกันเข้าเป็นหน่วยของทรัพย์สิน เช่น การสร้างสะพาน เขื่อน อาคาร หรือ อุปกรณ์ที่ซับซ้อน ซึ่งมีระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาคาบเกี่ยวระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี

วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญา มี 2 วิธี คือ

1.วิธีบันทึกรายได้เมื่องานเสร็จตามสัญญา (Completed Contract Method) วิธีนี้รับรู้รายได้เมื่องานก่อสร้างเสร็จ หรือขั้นตอนสุดท้าย อันสำคัญของงานก่อสร้างได้กระทำเสร็จแล้วค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจะบันทึกสะสมไว้ โดยยังไม่รับรู้เป็นรายได้จนกว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จหรือเกือบจะ เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น

ตัวอย่างที่ 4 บริษัทพิสิษฐ์ก่อสร้าง จำกัด รับเหมาก่อสร้างสะพานแห่งหนึ่งราคา 15,000,00 บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน 2 ปี รายการเกี่ยวกับการก่อสร้างมีดังนี้

25×1 ม.ค. 1 บริษัททำสัญญาพร้อมรับเงินงวดแรก 20% ของราคาตามสัญญา
บริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเป็นค่าวัตถุดิบ 2,000,000 บาท
ค่าแรงงาน 1,000,000 บาท
พ.ค. 15 ส่งบิลเรียกเก็บเงินงวดที่ 2 = 25%
มิ.ย. 1 บริษัทฯ รับเงินตามสัญญา งวดที่ 2
ธ.ค. 31 บริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างดังนี้
ค่าวัสดุก่อสร้าง 3,000,000 บาท ค่าแรงงาน 1,800,000 บาท
25×2 มิ.ย. 1 ส่งบิลขอเก็บเงินงวดที่ 3 25 %
ก.ค. 31 ได้รับเงินงวดที่ 3 ตามบิลที่ส่งไปเรียกเก็บ
ส.ค. 31 บริษัท ฯ จ่ายค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ดังนี้
ค่าวัตถุดิบ 2,500,000 บาท ค่าแรงงาน 1,700,000 บาท
ก.ย. 30 งานก่อสร้างแล้วเสร็จ
ต.ค. 15 บริษัทส่งมอบงานพร้อมรับเงินงวดสุดท้าย

การคำนวณกำไรจากการก่อสร้าง

ราคาตามสัญญา 15,000,000.- บาท
หัก ต้นทุนการก่อสร้าง :-
ค่าวัสดุ,วัตถุดิบ 7,500,000.-
ค่าแรงงาน 4,500,000.- 12,000,000.- บาท
กำไรจากการก่อสร้าง 3 ,000,000.- บาท

2.วิธีรับรู้รายได้ตามส่วนของงานที่ทำเสร็จ (Percentage of Completion Method)

ตัวอย่างที่ 5 บริษัทชลวิทย์ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระยะเวลา
การก่อสร้าง 4 ปีนับแต่วันที่ 1 มกราคม 25×1 โดยมีราคาตามสัญญา 15,000,000 บาท บริษัทคาดว่าจะใช้ต้นทุนในการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 12,000,000 บาท รายการเกี่ยวกับการก่อสร้างมีดังนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s