ความหมายและประเภทของสินค้าคงเหลือ

ธันวาคม 10, 2007

ความหมายของสินค้าคงเหลือและประเภทของสินค้าคงเหลือ

1.ความหมายของสินค้าคงเหลือ

คำว่า สินค้าคงเหลือ ตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 โดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย มิถุนายน 2546 ได้ให้คำนิยามดังนี้

สินค้าคงเหลือ (Inventory) หมายถึงทรัพย์สิน ซึ่ง

(ก) กิจการมีไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยปกติ
(ข) อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป
(ค) มีไว้เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่าสินค้าคงเหลือมีส่วนประกอบอันสำคัญได้แก่ สินค้าสำเร็จรูป งานระหว่างทำหรือสินค้าระหว่างผลิต ซึ่งรวมไปด้วย วัตถุดิบ วัสดุที่ใช้ในการผลิต สินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ประเภทหมุนเวียนของกิจการ ที่มีไว้เพื่อขายในการประกอบธุรกิจตามปกติและมีไว้เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อขายต่อไป ดังนั้นจึงมีการแบ่งประเภทของสินค้าคงเหลือดังจะกล่าวต่อไป

2.ประเภทของสินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ เป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในประเภทสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการที่มีไว้เพื่อขายหรือใช้ในการผลิต สินค้าคงเหลือสามารถแบ่งตามประเภทของธุรกิจได้ 3 ประเภท คือ

  • ธุรกิจพาณิชยกรรมหรือธุรกิจที่ซื้อสินค้ามาขาย สินค้าคงเหลือ หมายถึงสินค้าสำเร็จรูปซึ่งกิจการซื้อมาขายไปโดยมีราคาทุนเท่ากับราคาซื้อบวกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อรวมทั้งภาษีและการขนส่งสินค้าเข้ามาเพื่อให้สินค้านั้นอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขายได้
  • ธุรกิจอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ผลิตสินค้าเพื่อขาย สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินค้าสำเร็จรูป งานระหว่างทำ หรือสินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบและวัสดุใช้ในการผลิต โดยมีต้นทุนผลิตสินค้าประกอบด้วยต้นทุน วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้านั้น
  • ธุรกิจประเภทให้บริการ สินค้าคงเหลือ หมายถึง งานให้บริการโดยมีต้นทุนงานให้บริการประกอบด้วยค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

สรุป สินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วยสินค้าที่ซื้อถือไว้เพื่อขาย สินค้าสำเร็จรูป และต้นทุนงานให้บริการ สินค้าสำเร็จรูปจะรวมทั้งงานระหว่างทำ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตด้วย สินค้าคงเหลือควรเป็นสินค้าที่กรรมสิทธิ์ในสินค้าเป็นของกิจการเท่านั้น ไม่เฉพาะสินค้าที่คงเหลืออยู่ในกิจการและยังไม่ได้ขายออกไป นอกจากนี้ยังรวมถึงสินค้าระหว่างทาง สินค้าฝากขายและสินค้าที่ขายตามสัญญาผ่อนชำระ ในกิจการจำหน่ายสินค้า สินค้าคงเหลือหมายถึง สินค้าสำเร็จรูปหรือสิ่งของที่กิจการมีไว้เพื่อขายและหากำไรต่อไป ส่วนในกิจการผลิต สินค้าคงเหลือประกอบด้วย สินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบ และวัสดุโรงงาน งานระหว่างทำ เป็นต้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s