สรุปการบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

ธันวาคม 10, 2007

การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งกิจการมีไว้เพื่อขายหรือใช้ในการผลิตหรือบริการเพื่อขาย ราคาทุนของสินค้าจะประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทุกอย่างเพื่อทำให้สินค้อยู่ในสภาพที่จะขายได้ วิธีการบันทึกบัญชีแบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ วิธีแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory Method) และวิธีแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) การตีราคาสินค้าเหลือมีหลายวิธีโดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับกิจการ การตีราคาด้วยวิธีที่แตกต่างกันจะทำให้ราคาทุนต่อหน่วยแตกต่างกัน และมูลค่าสินค้าจะต่างกันไปด้วย ซึ่งมีผลกระทบต่อการคำนวณต้นทุนขาย กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของกิจการ รวมทั้งมีผลทำให้การแสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบดุลมีมูลค่าต่างกัน การตีราคาสินค้าคงเหลือกระทำได้หลายวิธีเช่น วิธีราคาทุน วิธีพิเศษ และวิธีประมาณราคา การแสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบการเงินจะแสดงในงบดุลภายใต้รายการสินทรัพย์หมุนเวียน ตามจำนวนที่ตีราคาได้ หักด้วยค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง หรือหากเป็นงานระหว่างการก่อสร้าง ควรมีหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อจะได้บอกนโยบายบริษัทรับรู้รายได้และกำไรจากงานก่อสร้างตามส่วนงานที่ทำเสร็จหรือตามเปอร์เซ็นต์ของงานที่ทำสำเร็จ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s