การแสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบการเงิน

ธันวาคม 10, 2007

การแสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบการเงิน

การแสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบดุล สินค้าคงเหลือจะแสดงในงบดุลภายใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน ตามจำนวนที่ตีราคาได้แล้วแต่จะตีราคาคงเหลือตามราคาทุนหรือตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีพิเศษราคาตามบัญชีของสินค้าคงเหลือจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินโดยทั่วไปสินค้าคงเหลือจะถูกจัดประเภทเป็นสินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างทำ วัตถุดิบและวัสดุการผลิต สินค้าคงเหลือของกิจการที่ให้บริการเพื่อความสะดวกอาจแสดงเป็นงานระหว่างทำก็ได้ กรณีกิจการกำหนดต้นทุนสินค้าคงเหลือด้วยวิธีมูลค่าตามราคาทุนอาจใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน หรือถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่าหรือมูลค่าตามราคาต้นทุนปัจจุบัน ณ วันที่งบดุลหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ซึ่งรายการเหล่านี้ควรเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ภายใต้ หัวข้อ นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับวิธีการตราคาสินค้าคงเหลือและวิธีที่ใช้คำนวณราคาทุน เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือในงบการเงิน กรณีกิจการบันทึกบัญชีกรณี
เปรียบเทียบไม่ว่าจะเปรียบเทียบด้วยวิธีใด กิจการจะต้องนำมาเปิดเผยในงบการเงินด้วยดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้ และบัญชีผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง จะเป็นค่าใช้จ่าย แสดงในงบกำไรขาดทุนส่วนบัญชีค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงแสดงเป็นรายการหักบัญชีสินค้าในงบดุล ในที่นี้จะยกตัวอย่างงบดุล 2 ประเภท

1.ตัวอย่างการแสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบดุลของกิจการที่ซื้อสินค้ามาจำหน่าย
สินค้าคงเหลือจะแสดงภายใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน ตามจำนวนที่ตีราคาได้ดังตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างการแสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบดุลของกิจการอุตสาหกรรม

สินค้าคงเหลืออาจแสดงด้วยยอดรวมในงบดุลหรือแสดงรายละเอียดไว้ใน

นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 เรื่องสินค้าคงเหลือได้ระบุให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือต่อไปนี้ในงบการเงิน
– นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับวิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือและวิธีที่ใช้คำนวณราคาทุน
– ราคาตามบัญชีของสินค้าคงเหลือแต่ละประเภทจำแนกตามความเหมาะสมของแต่ละกิจการและราคาตามบัญชีรวม
– ราคาตามบัญชีรวมของสินค้าคงเหลือที่แสดงในราคามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
– มูลค่าสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้นจากราคาที่เคยลดลง
– เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทำให้ราคาสินค้าเคยลดลงกลับเพิ่มขึ้น
– ราคาตามบัญชีของสินค้าคงเหลือที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน

3.ตัวอย่างการแสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบดุลกรณีตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีการเปรียบเทียบราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแต่ละรายการ จากโจทย์ที่ 3

4.ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อาจแสดงได้ดังนี้

5.ตัวอย่างการแสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบดุลกรณีงานก่อสร้าง

2.งานก่อสร้างระยะยาว
บริษัทรับรู้รายได้และกำไรจากงานก่อสร้างตามส่วนงานที่ทำเสร็จ ซึ่งคำนวณตามอัตราส่วนของต้นทุนของงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปีเทียบกับต้นทุนงานก่อสร้างทั้งสิ้นที่ประมาณไว้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s