การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

ธันวาคม 10, 2007

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ แบ่งออกเป็น 2 วิธี

1. วิธีบันทึกเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory Method) วิธีนี้จะมีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อสินค้า การส่งคืนสินค้า การรับคืนสินค้า ส่วนลด และค่าขนส่งสินค้าเมื่อซื้อไว้ในแต่ละบัญชี เช่น เมื่อมีการซื้อสินค้ากิจการบันทึกบัญชีซื้อสินค้าและเมื่อกิจการมีรายการส่งคืนสินค้าจะบันทึกบัญชีส่งคืนสินค้าเป็นต้น สินค้าแสดงยอดคงเหลือต้นงวดและในระหว่างงวดบัญชีสินค้าจะไม่มีความเคลื่อนไหว เมื่อสิ้นงวดกิจการจะทำการตรวจนับสินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริง จะรู้จำนวนสินค้าคงเหลือก็ต่อเมื่อได้ทำการตรวจนับในวันสิ้นงวดบัญชี วิธีนี้จะไม่มีการตรวจรายละเอียดของสินค้าที่ซื้อได้ ดังนั้นเมื่อขายจะมีรายการขายเท่านั้น ไม่ทราบยอดคงเหลือของสินค้า จึงต้องใช้วิธีการตรวจนับสินค้าและตีราคาเพื่อบันทึกสินค้าปลายปี วิธีนี้เหมาะกับกิจการธุรกิจที่มีปริมาณสินค้าจำนวนไม่มากสามารถตรวจนับได้

2.วิธีบันทึกแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) วิธีนี้จะบันทึกบัญชีสินค้า
คงเหลือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนและต้นทุนของสินค้า เช่นเมื่อซื้อสินค้ากิจการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อมีการส่งคืนสินค้า จะบันทึกบัญชีสินค้า และเมื่อขายกิจการจะบันทึกบัญชีต้นทุนสินค้าที่ขายทุกครั้งโดยโอนบัญชีต้นทุนสินค้าจากบัญชีสินค้าคงเหลือไปยังบัญชีต้นทุนขาย บัญชีต้นทุนขายจะแสดงยอดต้นทุนของสินค้าที่ขายไประหว่างงวด และบัญชีสินค้าคงเหลือจะแสดงราคาทุนของสินค้าคงเหลือที่เหลืออยู่ ณ วันใดวันหนึ่ง วิธีนี้ในระหว่างงวดบัญชีสินค้าจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาในวันสิ้นงวดบัญชี จึงสามารถทราบราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดในราคาทุนได้ทันที
วิธีนี้เหมาะสำหรับกิจการที่มีจำนวนสินค้าในปริมาณมาก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s