ตั๋วเงินรับขาดความเชื่อถือ (Dishonored Notes Receivable)

พฤศจิกายน 28, 2007

ตั๋วเงินรับขาดความเชื่อถือ (Dishonored Notes Receivable)

เนื่องจากมีตั๋วบางฉบับไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เมื่อครบกำหนดชำระเงินดังนั้นจึงมีตั๋วขาดความเชื่อถือเกิดขึ้นดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตั๋วเงินรับขาดความเชื่อถือ หมายถึง ตั๋วเงินรับที่ครบกำหนดแล้วแต่ผู้จ่ายเงินไม่สามารถจ่ายเงินตามตั๋วเงินรับได้ ดังนั้นผู้รับรับเงินต้องทำคำคัดค้านเพื่อให้ตั๋วเงินดังกล่าวมีผลทางกฎหมาย ซึ่งเมื่อผู้รับเงินทำคำคัดค้านแล้วก็สามารถเรียกร้องให้ผู้จ่ายเงิน ชำระเงินตามมูลค่าตั๋วครบกำหนด ค่าใช้จ่ายในการทำคำคัดค้าน และรวมถึงดอกเบี้ยตั๋วพ้นกำหนดด้วย

ดอกเบี้ยตั๋วพ้นกำหนด จะคำนวณจากมูลค่าหน้าตั๋วตามอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้หน้าตั๋ว ซึ่งระยะเวลาที่คิดดอกเบี้ยนั้นคิดตั้งแต่วันที่ตั๋วครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้จ่ายเงินชำระเงินตามตั๋ว ถ้าเป็นตั๋วชนิดไม่มีดอกเบี้ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้คิดดอกเบี้ยตั๋วพ้นกำหนดได้สูงสุดไม่เกิน 15%

ตัวอย่างที่ 3 จากตัวอย่างที่ 1 สมมติว่าวันที่ตั๋วครบกำหนดบริษัท มิติใหม่ จำกัด ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินบริษัท สยามมิตร จำกัดจึงทำคำคัดค้านเพื่อเรียกร้องให้บริษัทมิติใหม่ จำกัด ชำระเงิน ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 500 บาท หลังจากการทำคำคัดค้าน บริษัทมิติใหม่จำกัดจ่ายชำระหนี้ให้แก่บริษัท สยามมิตร จำกัดในวันที่ 31 พฤษภาคม 25×1 มีจำนวนเงินดังนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s