ความหมายและประเภทของตั๋วเงินรับ

พฤศจิกายน 28, 2007

ความหมายและประเภทของตั๋วเงินรับ

ความหมายของตั๋วเงินรับ คำว่า ตั๋วเงินรับตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตแห่งประเทศไทย มิถุนายน 2546 มีดังนี้

ตั๋วเงินรับ (Note receivable) หรือ ตั๋วสัญญาให้เงิน (Promissory note) หมายถึง หนังสือตราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้ออกตั๋ว ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือใช้ให้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้รับเงิน

กิจการมักได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋วเงินรับจากลูกค้าที่ต้องการขยายระยะเวลาการจ่ายชำระเงินกิจการบางแห่งกำหนดเงื่อนไขให้ลูกค้าใหม่หรือลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงชำระหนี้ให้กับกิจการโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน นอกจากนี้ยังใช้ในกรณีให้พนักงานหรือบริษัทย่อยกู้ยืมเงิน หรือให้สำหรับการขายสินทรัพย์ถาวรประเภท ที่ดิน อาคารหรืออุปกรณ์

ประเภทของตั๋วเงินรับ

ตั๋วเงินรับแบ่งได้ออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะต่าง ๆ แต่ในที่นี้จะกล่าวโดยแบ่งตามลักษณะของการระบุดอกเบี้ย ตั๋วเงินรับจำแนกตามลักษณะของดอกเบี้ยเป็น 2 ชนิด ดังนี้

ตั๋วเงินรับชนิดมีดอกเบี้ย (Interest-berating Notes) เป็นตั๋วเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยระบุไว้หน้าตั๋วเงิน เมื่อตั๋วครบกำหนดจะได้รับชำระเงินเป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในตั๋วบวกด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดไว้ตามระยะเวลาของตั๋วเงินรับนั้น

ตั๋วเงินรับชนิดไม่มีดอกเบี้ย (Non- interest bearing Note) หมายถึง ตั๋วเงินที่จะได้รับชำระเงินเท่ากับจำนวนที่ระบุไว้ในตั๋วเท่านั้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s