การบันทึกบัญชีตั๋วเงินรับชนิดมีดอกเบี้ย

พฤศจิกายน 28, 2007

การบันทึกบัญชีตั๋วเงินรับชนิดมีดอกเบี้ย

1.การบันทึกบัญชีตั๋วเงินรับชนิดมีดอกเบี้ย การบันทึกบัญชีของตั๋วเงินรับชนิดมีดอกเบี้ยจะบันทึกบัญชีเมื่อได้รับตั๋วด้วยมูลค่าหน้าตั๋ว และเมื่อตั๋วครบกำหนดก็จะบันทึกรับเงินตามมูลค่าตั๋วครบกำหนดดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1 บริษัท สยามมิตร จำกัด ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อโดยได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินจาก บริษัท มิติใหม่ จำกัด ซึ่งตั๋วเงินดังกล่าวเป็น มีมูลค่าหน้าตั๋ว 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ตั๋วลงวันที่ 1 มีนาคม 25×1 อายุของตั๋ว 60 วัน

ให้ทำ 1. คำนวณหาวันที่ตั๋วครบกำหนด
2. คำนวณหาดอกเบี้ยและมูลค่าตั๋วเมือครบกำหนด
3. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับ

การคำนวณหาวันที่ตั๋วครบกำหนดกระทำได้ดังต่อไปนี้

เดือนมีนาคมมีจำนวน 31
หักวันที่ออกตั๋ว 1
จำนวนวันในเดือนมีนาคม 30 วัน
จำนวนวันในเดือนเมษายน 30 วัน
รวมจำนวนวันทั้งหมด 60 วัน
ดังนั้นวันครบกำหนดคือวันที่ 30เมษายน25×1

การคำนวณดอกเบี้ยและมูลค่าตั๋วเมื่อครบกำหนด เมื่อตั๋วเงินครบกำหนดถ้าเป็น
ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ยผู้รับเงินจะได้รับเงินตามหน้าตั๋วและดอกเบี้ยของตั๋วเงินด้วย ซึ่งดอกเบี้ยของตั๋วเงิน และมูลค่าตั๋วเมื่อครบกำหนด คำนวณได้ดังนี้

ดอกเบี้ยรับ = จำนวนเงินหน้าตั๋ว × อัตราดอกเบี้ย ×ระยะเวลาของตั๋ว
= 50,000 × 12% × 60/365
= 986.30 บาท
มูลค่าตั๋วครบกำหนด = จำนวนเงินหน้าตั๋ว + ดอกเบี้ยรับ
มูลค่าตั๋วครบกำหนด = 50,000 + 986.30
= 50,986.30 บาท

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับ การบันทึกบัญชีของตั๋วเงินรับชนิดมีดอกเบี้ยจะบันทึกบัญชีเมื่อได้รับตั๋วด้วยมูลค่าหน้าตั๋ว และเมื่อตั๋วครบกำหนดก็จะบันทึกรับเงินตามมูลค่าตั๋วครบกำหนด การบันทึกรายการบัญชีวันที่ได้รับตั๋ว และวันที่ครบกำหนดของบริษัท มิติใหม่ จำกัด มีดังนี้

2.ตั๋วเงินรับชนิดไม่มีดอกเบี้ย

เมื่อตั๋วเงินครบกำหนดถ้าเป็นตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ยผู้รับเงินจะได้รับเงินเฉพาะจำนวนตามหน้าตั๋วเท่านั้น แต่ในบางครั้งกรณีที่บริษัทให้กู้ยืมเงินกับพนักงาน บริษัทอาจจะหักส่วนลดไว้ก่อนล่วงหน้า โดยที่ส่วนลดดังกล่าวถือเป็นรายได้รับล่วงหน้า ซึ่งจะบันทึกบัญชีไว้เป็น “ส่วนลดในตั๋วเงินรับ” และจะโอนรายได้รับล่วงหน้าเป็นรายได้เมื่อตั๋วครบกำหนด

ตัวอย่างที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 25×1 บริษัท สยามมิตร จำกัด ให้พนักงานของบริษัทกู้ยืมเงิน จำนวน 30,000 บาท โดยที่หักส่วนลดไว้ล่วงหน้า จำนวน 1,200 บาท และให้พนักงานออกตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย อายุ 4 เดือน มูลค่าตั๋ว 30,000 บาท การบันทึกบัญชี มีดังนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s