การนำตั๋วเงินรับไปขายลด

พฤศจิกายน 28, 2007

การบัญชีเกี่ยวกับการนำตั๋วเงินรับไปขายลด

การนำตั๋วเงินรับไปขายลด (Discounting Notes Receivable) ตั๋วเงินรับเป็นเอกสารที่อาจโอนเปลี่ยนมือได้โดยการสลักหลัง เมื่อกิจการต้องการใช้เงินสามารถนำตั๋วเงินไปขายลดให้กับธนาคารหรือบริษัทการเงินได้ ซึ่งจะต้องถูกหักส่วนลดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าเมื่อถึงกำหนดของตั๋ว ธนาคารหรือบริษัทการเงินหรือบุคคลที่ซื้อตั๋วไว้ จะเป็นผู้มีสิทธิรับเงินที่ระบุหน้าตั๋วพร้อมดอกเบี้ยจากผู้จ่ายเงินเมื่อตั๋วเงินรับนั้นถึงกำหนดได้

1.การขายลดโดยมีเงื่อนไข การนำตั๋วเงินรับไปขายสดโดยมีเงื่อนไข (With Recourse) หมายถึง การขายตั๋วเงินที่ผู้ขายยังคงมีภาระผูกพันต่อผู้รับตั๋วจนกว่าจะได้รับชำระเงินครบถ้วนหมดแล้ว หากผู้จ่ายเงินตามตั๋วไม่จ่ายเงินให้ ผู้นำตั๋วเงินรับไปขายลด ต้องชดใช้ทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้ครบถ้วนรวมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการไล่เบี้ยเก็บเงินจากผู้ขายตั๋ว เช่น ค่าทำคัดค้านหากตั๋วขาดความเชื่อถือ เป็นต้น

2.การขายลดโดยไม่มีเงื่อนไข การนำตั๋วเงินรับไปขายลดโดยไม่มีเงื่อนไข (Without Recourse) หมายถึง การขายตั๋วเงินที่ผู้ขายไม่ต้องมีภาระผูกพันหรือรับผิดชอบต่อผู้ซื้อตั๋วเงินแต่อย่างใดแม้ว่าตั๋วนั้นจะเก็บเงินไม่ได้ก็ตาม ซึ่งถือว่าเป็นการขายขาด ผู้ซื้อจะต้องรับความเสี่ยงเอง

การนำตั๋วเงินรับไปขายลดโดยมีเงื่อนไขอาจถือว่าเป็นการขายหรือถือเป็นการกู้ยืมเงินก็ได้ แต่การนำตั๋วเงินรับไปขายลดโดยไม่มีเงื่อนไขจะถือเป็นการขายอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะถือเป็นการขายหรือการกู้ยืมก็ตาม ขั้นตอนในการคำนวณจำนวนเงินเกี่ยวกับตั๋วเงินรับขายลดก่อนที่จะนำไปบันทึกบัญชีมีวิธีการดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการปฏิบัติในการนำตั๋วเงินไปขายลด มีดังนี้
ขั้นที่ 1. คำนวณมูลค่าตั๋วครบกำหนด
มูลค่าตั๋วครบกำหนด = มูลค่าหน้าตั๋ว + ดอกเบี้ยรับ
ขั้นที่ 2. คำนวณส่วนลดที่สถาบันการเงินหักไว้
ส่วนลด = มูลค่าตั๋วฯ ×อัตราส่วนลด ×ระยะเวลาตั้งแต่วันขายถึงวันครบกำหนด
ขั้นที่ 3. คำนวณจำนวนเงินที่กิจการได้รับ
จำนวนเงินที่ได้รับ = มูลค่าตั๋วครบกำหนด – ส่วนลดที่สถาบันการเงินหักไว้
ขั้นที่ 4. คำนวณดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่าย

เปรียบเทียบจำนวนเงินที่ได้รับกับมูลค่าหน้าตั๋ว ถ้าจำนวนเงินที่ได้รับ สูงกว่า มูลค่าหน้าตั๋ว ผลต่างดังกล่าวถือเป็น “ดอกเบี้ยรับ” แต่ถ้าจำนวนเงินที่ได้รับ ต่ำกว่า มูลค่าหน้าตั๋ว ผลต่างดังกล่าวถือเป็น “ดอกเบี้ยจ่าย”

ตัวอย่างที่ 4 บริษัท สยามมิตร จำกัด ได้รับชำระหนี้ค่าสินค้าจากบริษัท สหกิจ จำกัด เป็นตั๋วแลกเงิน ลงวันที่ 1 มีนาคม 25×1 มูลค่าหน้าตั๋ว 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี อายุ 60 วัน และบริษัท สดใส จำกัดนำตั๋วเงินรับฉบับดังกล่าวไปขายลดที่ธนาคารกรุงเก่า ในวันที่ 11 มีนาคม 25×1 โดยที่ธนาคารหักส่วนลดในอัตรา 14% ต่อปี (สมมติว่า 1 ปี มี 360 วัน)

ขั้นที่ 1. คำนวณมูลค่าตั๋วครบกำหนด
มูลค่าตั๋วครบกำหนด = มูลค่าเงินหน้าตั๋ว + ดอกเบี้ยรับ
= 100,000 + (100,000 ×12 % × 60/360)
= 100,000 + 2,000
= 102,000 บาท
ขั้นที่ 2. คำนวณส่วนลดที่สถาบันการเงินหักไว้
ส่วนลด = มูลค่าตั๋วฯ ×อัตราส่วนลด ×ระยะเวลาตั้งแต่วันขายถึงวันครบฯ
= 102,000 × 14 % × 50/360
= 1,983.33
ขั้นที่ 3. คำนวณจำนวนเงินที่กิจการได้รับ
จำนวนเงินที่กิจการได้รับ = มูลค่าตั๋วครบกำหนด – ส่วนลดที่หักไว้
= 102,000 – 1,983.33
= 100,016.67 บาท
ขั้นที่ 4. คำนวณดอกเบี้ยรับ/ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ = 100,016.67 – 100,000 บาท
ดอกเบี้ยรับ = 16.67 บาท

การบันทึกบัญชีการนำตั๋วเงินรับไปขายลด มีดังนี้

การบันทึกบัญชีเมื่อตั๋วเงินรับครบกำหนด เมื่อตั๋วเงินรับครบกำหนดและผู้ออกตั๋วสามารถจ่ายเงินให้แก่ธนาคารได้ กิจการจะบันทึกยกเลิกตั๋วเงินรับ ดังนี้

การบันทึกบัญชีเมื่อตั๋วเงินรับครบกำหนดและผู้ออกตั๋วไม่สามารถจ่ายเงินให้แก่ธนาคารได้ กิจการจะต้องชดใช้เงินแทนผู้ออกตั๋ว ดังนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s