การบันทึกบัญชีเงินลงทุนชั่วคราว

พฤศจิกายน 24, 2007

การบันทึกบัญชีเงินลงทุนชั่วคราว

หลักการบันทึกบัญชีเงินลงทุนชั่วคราว

การซื้อเงินลงทุนชั่วคราว ตราสารหนี้หรือตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด จัดเป็นประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือเผื่อขาย ส่วนตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป โดยมีการบันทึกบัญชีตามต้นทุนเงินลงทุนดังนี้

หลักการบันทึกบัญชีเมื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราวนี้
เดบิต หลักทรัพย์เพื่อค้า /หลักทรัพย์เผื่อขาย/เงินลงทุนทั่วไป xxx

เครดิต เงินสด xxx

ตัวอย่างการบันทึกรายการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (หลักทรัพย์เพื่อค้า)
ตัวอย่าง 1 ต่อไปนี้เป็นรายการเกี่ยวกับเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทเงินทุนไทย

25×1 มี.ค.1 ซื้อเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทหลักทรัพย์ไทยจำนวน 5,000 หุ้นราคาหุ้นละ 100 บาทโดยตั้งใจที่จะถือไว้เพื่อค้า

ห้ทำ บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

ตัวอย่างการบันทึกรายการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (หลักทรัพย์เผื่อขาย)
ตัวอย่างที่ 2 ต่อไปนี้เป็นรายการเกี่ยวกับเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทไทยทุน

25×1 ต.ค. 1 ซื้อเงินลงทุนของบริษัททรัพย์จำกัด 4,000 หุ้นราคาหุ้นละ 100 บาทโดยตั้งใจจะถือไว้เผื่อขาย

ให้ทำ บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป

ผลตอบแทนจากการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว แต่ละประเภทเช่น
1.ประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขาย กรณีเป็นตราสารหนี้ ผลตอบแทนคือดอกเบี้ยรับ
2.ประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขาย กรณีเป็นตราสารทุน ผลตอบแทนคือเงินปันผล
3.ประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดซึ่งจะครบกำหนดภายใน 1 ปี ผลตอบแทนคือดอกเบี้ยรับ

การบันทึกบัญชีผลตอบแทนของเงินลงทุนชั่วคราวแต่ละประเภทมี ดังนี้
เดบิต เงินสด / บัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง xxx

เครดิต ดอกเบี้ยรับ/รายได้เงินปันผล xxx

ตัวอย่างการบันทึกรายการผลตอบแทนจากการลงทุน
ตัวอย่างที่ 3 ต่อไปนี้เป็นรายการเกี่ยวกับเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทไทยสิน

25×1 ต.ค. 1 ซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทโชครุ่งทวี 4,000 หุ้นราคาหุ้นละ 100 บาทโดยตั้งใจจะถือไว้เพื่อค้าซึ่ง เป็นตราสารทุน ธ.ค. 31 กิจการได้รับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 5 บาท

ให้ทำ บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป

การปรับปรุงบัญชีเงินลงทุนชั่วคราวในวันสิ้นงวด
หลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในวันสิ้นงวด
1.หลักทรัพย์เพื่อค้า กิจการจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าซึ่งเป็นผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ทันทีในงวดนั้น

กรณีมูลค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาตามบัญชีจะบันทึกโดย
เดบิต หลักทรัพย์เพื่อค้า xxx

เครดิต รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น(งบกำไรขาดทุน) xxx

หรือ
เดบิต ค่าเผื่อการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุน xxx

เครดิต รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น(งบกำไรขาดทุน) xxx

กรณีมูลค่ายุติธรรมต่ำกว่าราคาตามบัญชี
เดบิต รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น(งบกำไรขาดทุน) xxx

เครดิต หลักทรัพย์เพื่อค้า xxx

หรือ
เดบิต รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น(งบกำไรขาดทุน) xxx

เครดิต ค่าเผื่อการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุน xxx

2.หลักทรัพย์เผื่อขาย กิจการจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าซึ่งผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ

กรณีมูลค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาตามบัญชีจะบันทึกโดย
เดบิต หลักทรัพย์เผื่อขาย xxx

เครดิต รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น(ส่วนของผู้ถือหุ้น) xxx

หรือ
เดบิต หลักทรัพย์เผื่อขาย xxx

เครดิต รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น(ส่วนของผู้ถือหุ้น) xxx

กรณีมูลค่ายุติธรรมต่ำกว่าราคาตามบัญชี
เดบิต รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น(ส่วนของผู้ถือหุ้น) xxx

เครดิต หลักทรัพย์เผื่อขาย xxx

3.เงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุน ดังนั้นกิจการไม่มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนทั่วไป เป็นมูลค่ายุติธรรม
ตัวอย่างการบันทึกการวัดมูลค่าในวันสิ้นงวด ยกตัวอย่างเพียงหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตัวอย่างที่ 4. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของบริษัทสุขสันต์จำกัด

25×1 ต.ค 1 ซื้อหุ้นบริษัทสุกใส140,000 บาท โดยตั้งใจถือไว้เพื่อค้า ธ.ค.31 มูลค่ายุติธรรมมีจำนวน 120,000 บาท

ให้ทำ บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป

การบันทึกรายการการโอนเปลี่ยนประเภทของเงินลงทุน หลักการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดมีหลายวิธีดังต่อไปนี้
1.การบันทึกบัญชีการโอนเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อค้าเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย

วิธีปฏิบัติทางบัญชี ณ วันที่โอน บันทึกบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรมและบันทึกรับรู้ผลต่าง ระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม หลักการบันทึกบัญชี มีดังนี้
เดบิต หลักทรัพย์เผื่อขาย xxx

เครดิต หลักทรัพย์เพื่อค้า xxx
รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (งบกำไรขาดทุน) xxx

ตัวอย่างที่ 5 ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของบริษัทส่งเสริมจำกัด

25×1 พ.ย. 1 ซื้อหุ้นบริษัทเสริมสุข 250,000 บาทโดยตั้งใจถือไว้เพื่อค้า ธ.ค. 31 มูลค่ายุติธรรม 240,000 บาท

25×2 เม.ย. 1 โอนเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้าเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ซึ่งมีราคาตลาด 260,000 บาท

ให้ทำ บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป

2. การบันทึกบัญชีการโอนเปลี่ยนหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า

วิธีปฏิบัติทางบัญชี ณ วันที่โอน บันทึกบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรมและบันทึกรับรู้ผลต่าง ระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมพร้อมทั้งโอนกลับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่โอนเปลี่ยนในงบกำไรขาดทุน

หลักการบันทึกบัญชี มีดังนี้
เดบิต หลักทรัพย์เพื่อค้า xxx
รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น(ส่วนของผู้ถือหุ้น) xxx

เครดิต หลักทรัพย์เผื่อขาย xxx
รายการกำไรยังไม่เกิดขึ้น(งบกำไรขาดทุน) xxx

การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนไปเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีและราคายุติธรรม ณ วันนั้น พร้อมทั้งกลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่โอนเปลี่ยนในงบกำไรขาดทุนทันที

ตัวอย่างที่ 6 ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของบริษัทสุขสันต์จำกัด

25×1 ต.ค 1 ซื้อหุ้นบริษัทสุกใส 140,000 บาทโดยตั้งใจถือ ไว้เผื่อขาย ธ.ค.31 มูลค่ายุติธรรมมีจำนวน 120,000 บาท

25×2 พ.ค. 1 ได้เปลี่ยนจากหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าและในวันนั้นราคาหลักทรัพย์เพื่อค้ามีมูลค่า130,000 บาท

ให้ทำ บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป

การจำหน่ายเงินลงทุน
ในการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวกิจการต้องบันทึกผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดและ กิจการต้องบันทึกบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่จำหน่าย และหากมีการจำหน่ายเพียงบางส่วนราคาตามบัญชีต่อหน่วยที่ใช้ต้องคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
1.การบันทึกบัญชีการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด
ตัวอย่างที่ 1 ต่อไปนี้เป็นข้อมูลระหว่างปีของบริษัทสุขใจมีรายการซื้อขาย

ให้ทำ บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป

2.การบันทึกบัญชีการจำหน่ายหลักทรัพย์เพียงบางส่วน

ตัวอย่างที่ 2 ต่อไปนี้เป็นข้อมูลระหว่างปีของบริษัทเสริมกิจมีรายการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่ง เป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s