สรุป การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้

พฤศจิกายน 14, 2007

การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้

ลูกหนี้หมายถึงสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งของเจ้าหนี้ในการที่จะให้ชำระหนี้ด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินอย่างอื่น ลูกหนี้จัดเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งของกิจการและควรแสดงในงบการเงินด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับนั่นก็คือจำนวนที่คาดหมายว่าจะเก็บได้ลูกหนี้แบ่งเป็น ลูกหนี้การค้า และ ลูกหนี้อื่น มีการกำหนดมูลค่าหนี้ มีวิธีการบันทึกบัญชี เช่นการบันทึกวิธี Gross Method และ วิธีNet Method มีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ ซึ่งทุกๆสิ้นปีจะมีการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณจากยอดขายและยอดลูกหนี้ พร้อมทั้งมีการนำบัญชีลูกหนี้ไปหาผลประโยชน์ เช่น นำไปเป็นหลักประกันเงินกู้ และนำไปขาย เป็นต้น การแสดงยอดลูกหนี้ในงบการเงินจะแสดงภายใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการและจะต้องนำบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไปลดมูลค่าของลูกหนี้เพื่อให้แสดงมูลค่าสุทธิของลูกหนี้ตามจำนวนที่คาดว่าจะเรียกเก็บได้ พร้อมทั้งให้เปิดเผยวิธีการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญว่าประมาณการจากยอดลูกหนี้ หรือยอดขาย กรณีกิจการได้นำบัญชีลูกหนี้ไปค้ำประกัน และ นำไปขายลูกหนี้ ก็จะนำข้อมูลนี้ไปเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยเช่นกัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s