การแสดงรายการลูกหนี้ในงบการเงิน

พฤศจิกายน 14, 2007

การแสดงรายการลูกหนี้ในงบการเงิน

ตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย มิถุนายน 2546 ได้กล่าวแล้วว่า ลูกหนี้แบ่งออกเป็นลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ลูกหนี้การค้าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการส่วนลูกหนี้อื่นเป็นรายการต่างหากจากลูกหนี้การค้า โดยมีกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ภายใน 1 ปี และกิจการควรมีการประมาณจำนวนหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกค้าที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และตั้งเป็นบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนำไปลดยอดมูลค่าของลูกหนี้ เพื่อให้แสดงมูลค่าสุทธิของลูกหนี้ตามจำนวนที่คาดว่าจะเรียกเก็บได้ ให้พิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแยกจากกันเนื่องจากลักษณะของลูกหนี้ทั้งสองแตกต่างกัน ดังนั้นในงบดุลให้แสดงบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าเป็นรายการหักจากลูกหนี้การค้า และบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้อื่นให้แสดงเป็นรายการหักจากลูกหนี้อื่น หรือกิจการจะแสดงลูกหนี้ในงบดุลด้วยมูลค่าสุทธิก็ได้ แต่ถ้าแสดงด้วยมูลค่าสุทธิให้เปิดเผยจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทได้ประมาณจากยอดลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ในการเก็บเงินจากลูกหนี้ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
กรณีที่มีการนำลูกหนี้ไปหาผลประโยชน์ จะต้องเปิดเผยถึงภาระผูกพันไว้อย่างเพียงพอในงบการเงิน และ การนำลูกหนี้ไปค้ำประกันเงินกู้ การโอนบัญชีลูกหนี้ และการขายบัญชีลูกหนี้จะต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

หมายหตุ กิจการได้ออกตั๋วเพื่อกู้ยืมเงินจากบริษัทสินทรัพย์ จำนวน…………. บาท อัตรา ดอกเบี้ย…….%ต่อปี ชำระปีละ……ครั้ง โดยนำบัญชีลูกหนี้ไปค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s