การบัญชีเกี่ยวกับหนี้สูญได้รับคืน

พฤศจิกายน 14, 2007

การบัญชีเกี่ยวกับหนี้สูญได้รับคืน

คำว่า หนี้สูญได้รับคืน ตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย มิถุนายน 2546 กล่าวว่าในบางรอบระยะเวลาบัญชี กิจการอาจได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ที่ได้จำหน่ายเป็นหนี้สูญไปแล้ว วิธีการบัญชีอาจกระทำได้โดยถือเอาเงินที่ได้รับเป็นรายได้อื่น หรือนำไปเพิ่มบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหรือ ถ้าหากลูกหนี้ที่จำหน่ายเป็นสูญแล้วชำระหนี้ให้กิจการ การลงบัญชีกลับรายการเดิมโดยการตั้งบัญชีลูกหนี้รายนั้นขึ้นใหม่และเพิ่มบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญด้วยจำนวนเดียวกันโดยถือเสมือนหนึ่งว่า ไม่เคยจำหน่ายลูกหนี้นั้นเป็นสูญมาก่อนและลงรายการชำระเงินที่ได้รับนั้นเป็นการชำระหนี้ตามปกติ โดยมีการบันทึกบัญชีดังต่อไปนี้

1.กรณีการตัดจำหน่ายหนี้สูญเป็นไปตามกฎหมายภาษีอากร

กิจการบันทึกการตั้งบัญชีลูกหนี้ขึ้นใหม่ โดยบันทึก
เดบิต ลูกหนี้ xxx
เครดิต หนี้สูญได้รับคืน xxx

กิจการบันทึกการรับชำระหนี้ โดยบันทึก
เดบิต เงินสด xxx
เครดิต ลูกหนี้ xxx

วิธีนี้บัญชีหนี้สูญได้รับคืนเป็นรายได้ นำไปแสดงในงบกำไรขาดทุนในหัวข้อรายได้อื่น

2.กรณีการตัดจำหน่ายหนี้สูญมิได้เป็นไปตามกฎหมายภาษีอากร

กิจการบันทึกกลับรายการที่บันทึกตอนตัดจำหน่ายบัญชีลูกหนี้คือ
เดบิต ลูกหนี้ xxx
เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ xxx

บันทึกการรับชำระหนี้โดย

เดบิต เงินสด xxx
เครดิต ลูกหนี้ xxx

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s