การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้

พฤศจิกายน 14, 2007

การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้

1.การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ การบันทึกบัญชีจะใช้มูลค่าของหนี้ที่ค้างชำระเมื่อถึงกำหนด ซึ่งอาจจะมีลูกหนี้บางรายไม่ชำระหนี้ กรณีเช่นนี้ทำให้มูลค่าของลูกหนี้ที่แสดงในงบดุลไม่ตรงกับความเป็นจริงลูกหนี้ที่เก็บไม่ได้ควรเป็นค่าใช้จ่ายที่ทำให้รายได้ของกิจการลดลงมีผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของ ขณะเดียวกันยอดที่แสดงในงบดุลควรจะลดยอดลงด้วยจำนวนดังกล่าวด้วยการบันทึกบัญชีลูกหนี้ที่เก็บไม่ได้มีวิธีปฏิบัติ 2 วิธีคือ

 • วิธีตัดจำหน่ายโดยตรง (Direct Write- Off Method)
  วิธีนี้จะไม่มีการประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกหนี้ที่เก็บไม่ได้ในปีที่มีการขายแต่จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เรียกเก็บไม่ได้จริง โดยบันทึกบัญชีดังนี้
  เดบิต หนี้สูญ xxx
  เครดิต ลูกหนี้ xxx
  กิจการจะบันทึกบัญชีเป็นหนี้สูญซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย คำว่าหนี้สูญมีความหมายดังต่อไปนี้หนี้สูญ (Bad Debt) หมายถึง ลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับชำระหนี้ และได้ตัดจำหน่ายออกจากบัญชี บัญชีหนี้สูญเป็นบัญชีประเภทค่าใช้จ่ายนำไปแสดงในงบกำไรขาดทุนภายใต้หัวข้อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
  วิธีนี้เป็นวิธีตัดจ่ายโดยตรงเป็นวิธีที่สะดวกในทางปฏิบัติแต่ไม่สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในเรื่องเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้ในรอบระยะเวลาในบัญชีเดียวกันและมูลค่าลูกหนี้ที่แสดงในงบดุลไม่ได้แสดงมูลค่าของลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินได้ วิธีนี้จึงเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมแต่อาจใช้ในกรณีที่จำนวนเงินเรียกเก็บไม่ได้นั้นมีจำนวนน้อยหรือไม่มีนัยสำคัญ
 • วิธีตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Allowance Method) วิธีนี้มีแนวคิดว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้ที่เก็บไม่ได้ควรบันทึกในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกับที่มีรายได้จากการขาย และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายเพื่อให้มูลค่าของลูกหนี้ปรากฏในงบดุลแสดงมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินได้ วิธีนี้ในวันสิ้นงวดจะมีการประมาณจำนวนลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้แล้วบันทึกรายการปรับปรุงเพื่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย โดยบันทึกบัญชีดังนี้
  เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ xxx
  เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ xxx
  คำว่า หนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย มิถุนายน 2546 มีความหมายดังนี้

  • หนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Accounts) หมายถึง ลูกหนี้ที่คาดว่าเรียกเก็บ
   ไม่ได้และถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
  • ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Accounts) หมายถึงจำนวนเงินที่กันไว้สำหรับลูกค้าที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ถือเป็นบัญชีปรับมูลค่า (Valuation Account)ที่ตั้งขึ้นเพื่อ แสดงเป็นรายการหักจากบัญชีลูกหนี้ ในงบการเงิน เพื่อให้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหนี้ที่คาดหมายว่าจะเก็บได้
  • บัญชีหนี้สงสัยจะสูญเป็นบัญชีประเภทค่าใช้จ่ายนำไปแสดงในงบกำไรขาดทุนภายใต้หัวข้อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นบัญชีปรับมูลค่านำไปหักออกจากบัญชีลูกหนี้ในงบดุล วิธีนี้ต้องมีการมีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญและอาจมีการตัดจำหน่ายหนี้สูญในภายหลัง
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s