หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

พฤศจิกายน 7, 2007

หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ต้องเปิดเผยในงบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการการเงินมีดังต่อไปนี้

1.นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่ต้องเปิดเผย ได้แก่

 • การกำหนดมูลค่าของเงินลงทุน
 • การใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการกำหนดต้นทุนของตราสารที่จำหน่าย
 • การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว

2.รายการที่มีนัยสำคัญที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน
รายการที่มีนัยสำคัญที่ต้องเปิดเผย ได้แก่

 • รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่เกิดจากเงินลงทุนชั่วคราว
 • จำนวนรวมของสิ่งตอบแทนจากการขายเงินลงทุนแต่ละประเภท
 • จำนวนรวมของรายการกำไรและจำนวนรวมของรายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจาก
  การโอนเปลี่ยนหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
 • จำนวนรวมของรายการกำไรและจำนวนรวมของรายการขาดทุนจากการขาย
  เงินลงทุนแต่ละประเภท
 • จำนวนรวมของรายการกำไรและจำนวนรวมของรายการขาดทุนที่ยังไม่
  เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้าและเงินลงทุนทั่วไป

3.การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าและลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนั้น

4.ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด โดยแสด
แยกตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดเป็นแต่ละรายการ ดังนี้

 • มูลค่ายุติธรรม
 • จำนวนรวมของรายการกำไรและจำนวนรวมของรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
 • จำนวนของราคาทุนตัดจำหน่ายของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
 • ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดตามสัญญา โดยจัดกลุ่มตามระยะเวลาที่จะถึงกำหนด เช่นภายใน 1 ปี ภายใน 2-5 ปี หรือภายใน 6-10 ปี

5.ข้อมูลสำหรับการขายหรือการโอนเปลี่ยน ประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดที่ต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีดังต่อไปนี้

 • จำนวนต้นทุนตัดจำหน่ายของหลักทรัพย์ที่มีการขายหรือโอนเปลี่ยน
 • จำนวนรวมของรายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น
 • จำนวนรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น
 • สถานการณ์ที่ทำให้กิจการขายหรือโอนเปลี่ยนตราสารนั้น เช่น
  – มีหลักฐานที่แสดงว่าความน่าเชื่อถือของผู้ออกเอกสารลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญ
  – มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีซึ่งเป็นผลให้มีการยกเลิกหรือลดข้อลดหย่อนทางภาษีอากรเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่จะได้รับจากตราสารซึ่งกรณีนี้ไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีโดยทั่วไป
  – มีการรวมกิจการหรือจำหน่ายกิจการที่สำคัญซึ่งทำให้กิจการต้องขายหรือโอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดเพื่อให้กิจการสามารถรักษาระดับความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยหรือความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการไว้ดังเดิม
  – มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ส่งผลให้กิจการไม่สามารถถือเงินลงทุนบางชนิดไว้ในระดับที่กิจการเคยถือไว้ได้ ทำให้กิจการจำเป็นต้องขายตราสารหนี้ดังกล่าว
  – มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาระดับเงินทุนที่ต้องการ ทำให้กิจการต้องลดขนาดลงโดยการขายเงินลงทุนดังกล่าว
  – สถานการณ์อื่น ๆ ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ

การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ในงบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้างต้น จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน อย่างไรก็ตาม กิจการอาจเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจงบการเงินได้ดียิ่งขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลในงบดุล
เมื่อกิจการจัดทำงบกำไรขาดทุนและงบดุลเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงินบางส่วนต่อจากงบการเงินนั้น ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง การแสดงรายการเงินลงทุนชั่วคราวในงบดุล ตามมาตรฐานดัง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางส่วน)

1.สรุปนโยบายบัญชีสำคัญ

 • เงินลงทุน
  • เงินลงทุนระยะสั้นแสดงด้วยราคายุติธรรม
  • ต้นทุนของเงินลงทุนชั่วคราวที่จำหน่ายในระหว่างงวดคำนวณโดย วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

2.เงินลงทุนชั่วคราว

3.รายการกำไร(รายการขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน

4.ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s