วิธีการซื้อขายเงินลงทุนชั่วคราว

ตุลาคม 24, 2007

วิธีการซื้อขายเงินลงทุนชั่วคราว

เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ (2539 : 296) กล่าวว่าวิธีการซื้อเงินลงทุนอาจทำได้ 2 ช่องทางคือ

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่านบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้วิธีการประมูลมีคนกลางบริษัทสมาชิกจะคิดค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย โดยตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ดังนี้
1.หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ หรือหุ้นกู้ หรือตราสารอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.50 ของจำนวนเงินที่ซื้อขาย
2.พันธบัตร ในการซื้อขายให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.10 ของจำนวนเงินที่ซื้อขาย และในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่าครั้งละ 50 บาท ทุกกรณีผู้ซื้อเสนอซื้อในราคาที่ตนต้องการและผู้ขายเสนอขายตามราคาที่ต้องการขายซึ่งเรียกว่าราคายุติธรรม

ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ วิธีนี้กระทำได้โดยซื้อจากบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนและรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ราคาซื้อขายจะเป็นราคาที่ตราไว้ (At-par) หรือราคาสูงกว่าราคาที่ตราไว้ (Over-par)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s