ต้นทุนของเงินลงทุนและราคาตามบัญชีของเงินลงทุนชั่วคราว

ตุลาคม 24, 2007

ต้นทุนของเงินลงทุนและราคาตามบัญชีของเงินลงทุนชั่วคราว

ต้นทุนของเงินลงทุนแบ่งออกเป็น

1. ต้นทุนของเงินลงทุนของเงินลงทุนชั่วคราว ต้นทุนของเงินลงทุนคือรายจ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กิจการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น เช่น รายจ่ายซึ่งเงินลงทุน ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอากร ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนของการบริหาร และต้นทุนภายในที่ได้รับการแบ่งปันมา

2. ราคาตามบัญชี ราคาตามบัญชีเงินลงทุนชั่วคราว พิจารณาแยกตามชนิดของเงินลงทุนคือ หลักทรัพย์เพื่อค้าจะแสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งเป็นราคาตลาดที่ซื้อขายกันผลต่างระหว่างราคาทุนและราคาตลาดเป็นกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดแสดงในงบกำไรขาดทุนและหลักทรัพย์เผื่อขาย จะแสดงตามมูลค่ายุติธรรมราคาทุนกับราคาตลาดเป็นกำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดสะสมตามส่วนของเจ้าของในงบดุล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s