ความหมายของเงินลงทุนชั่วคราว

ตุลาคม 24, 2007

ความหมายของเงินลงทุนชั่วคราว

ตามคำนิยามในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 ของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ได้ให้คำนิยามมีดังนี้

เงินลงทุน ( Investments) หมายถึง สินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับกิจการไม่ว่าจะอยู่ในรูปของส่วนแบ่งที่จะได้รับ (เช่น ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล) ในรูปของราคาที่เพิ่มขึ้นหรือในรูปของประโยชน์อย่างอื่นที่กิจการได้รับ (เช่น ประโยชน์ที่ได้รับจากความสัมพันธ์ทางการค้า
เงินลงทุนชั่วคราว (Temporary Investment) หมายถึง เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน1 ปี เงินลงทุนชั่วคราวรวมถึง หลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป และตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี จากคำนิยามดังกล่าวจะพบว่าเงินลงทุนชั่วคราว จะประกอบด้วยหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไปและตราสารหนี้ กิจการต้องแสดงเงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินลงทุนทั่วไปต้องแสดงด้วยราคาทุน และตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดภายใน 1 ปีแสดงด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s