หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตีราคาสินทรัพย์ของกิจการ

ตุลาคม 7, 2007

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตีราคาสินทรัพย์ของกิจการ

ผู้ทำบัญชีอาจระบุหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตีราคาสินทรัพย์แต่ละประเภทไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้ผู้ศึกษางบการเงินได้ทราบว่าผู้ทำบัญชีอาจระบุหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตีราคาสินทรัพย์แต่ละประเภทไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้ผู้ศึกษางบการเงินได้ทราบว่าเหตุใดจึงต้องใช้หลักเกณฑ์นั้น ซึ่งสินทรัพย์ที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันอาจใช้หลักเกณฑ์ในการตีราคาต่างกันก็ได้ เพราะการตีราคา ต้องคำนึงถึงลักษณะตามที่นิยมถือปฏิบัติกันมีดังนี้

1 เงินสดหรือเงินฝากธนาคารใช้ราคาตามที่ปรากฏในเอกสารนั้น โดยไม่ต้องตีราคาใหม่ เช่น ธนบัตร เงินเหรียญจำนวนเงินที่ระบุในเช็ค หรือยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร
2 หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด การตีราคาโดยคำนึงถึงหลักแห่งความระมัดระวังคือจะใช้ราคาต่ำสุดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างราคาทุนและราคาตลาด
3 ลูกหนี้ และตั๋วเงินรับ การตีราคาสินทรัพย์ประเภทลูกหนี้และตั๋วเงินรับนี้ในวันสิ้นงวดบัญชีจะคำนึงถึงหลักแห่งความระมัดระวัง โดยคำนวณจากจำนวนลูกหนี้ หักด้วยจำนวนหนี้ที่ประมาณว่าจะเป็นหนี้สูญ
4 สินค้าคงเหลือ การตีราคาสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชีจะใช้ราคาที่คำนึงถึงหลักแห่งความระมัดระวัง คือใช้ราคาต่ำสุดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
5 เงินลงทุนระยะยาว การตีราคาเงินลงทุนระยะยาวคำนึงถึงหลักแห่งความระมัดระวังคือใช้ราคาต่ำสุดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างราคาทุนกับราคาตลาด
6 สินทรัพย์ประเภทที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่นๆ การตีราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น ๆ จะใช้ราคาทุนแสดงในงบดุลและหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมยกเว้นที่ดินเพื่อให้ได้ราคาสุทธิ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s