สรุปหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ตุลาคม 7, 2007

การจัดหมวดหมู่สินทรัพย์และการตีราคาสินทรัพย์

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นสินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต สินทรัพย์ควรรับรู้ในงบดุลเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจะเข้าสู่กิจการและสินทรัพย์นั้นมีราคาทุน หรือมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการสามารถวัดมูลค่าได้หลายราคาเช่น ราคาทุนเดิม ราคามูลค่าปัจจุบัน ราคาทุนปัจจุบันและมูลค่าที่จะได้รับ
การจัดเรียงลำดับรายการของสินทรัพย์ในงบดุลจะเห็นได้ว่ากิจการจำแนกเป็นสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน เงินลงทุนระยะยาว ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น ๆ และมีหลักเกณฑ์ในการจัดเรียงลำดับตามหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันเช่นสินทรัพย์หมุนเวียนจัดเรียงลำดับจากสภาพคล่องมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ที่ดินอาคารและอุปกรณ์จัดเรียงตามลำดับอายุการใช้งานมากจนถึงอายุการใช้งานน้อย เป็นต้น สำหรับการการตีราคาสินทรัพย์ของกิจการ จะใช้ราคาทุน หรือราคาที่คำนึงถึงความระมัดระวังจะอยู่ที่ว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทจะเหมาะสม เช่น ตีราคาเงินลงทุนระยะยาวจะใช้หลักคำนึงถึงความระมัดระวังคือใช้ราคาต่ำสุดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างราคาทุนกับราคาตลาด และสินทรัพย์ประเภทที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่นๆ การตีราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่นๆ จะใช้ราคาทุนแสดงในงบดุลและหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s