ลักษณะความหมายและการจัดลำดับสินทรัพย์หมุนเวียน

ตุลาคม 7, 2007

ลักษณะของสินทรัพย์หมุนเวียน

มาตรฐานการบัญชีเรื่องการนำเสนองบการเงินได้ให้เกณฑ์ในการจัดประเภทสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเมื่อเข้าเงื่อนไขดังนี้
1 สินทรัพย์นั้นเป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งไม่มีข้อจำกัดในการใช้
2 กิจการมีวัตถุประสงค์หลักที่จะถือสินทรัพย์ไว้เพื่อการค้า หรือถือไว้ระยะสั้นและกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล
3 กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติ หรือกิจการมีสินทรัพย์นั้นไว้เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานตามปกติ

ความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่มีความสำคัญมากมีสภาพคล่องสูงกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หรือภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ( Normal Operating Cycle)
ชูศรี เที้ยศิริเพชร (2541 : 14) กล่าวถึงรอบระยะเวลาดำเนินงาน ดังนี้ รอบระยะเวลาดำเนินงานหมายถึงระยะเวลาที่กิจการใช้ในการจัดหาวัตถุดิบแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิต ผลิตสินค้า นำสินค้าไปขาย แล้วเก็บเงินจากลูกค้านั่นคือมีการหมุนเวียนจากเงินสด เป็นสินค้าเป็นลูกหนี้ แล้วกลับเป็นเงินสดอีกครั้งหนึ่งซึ่งรอบระยะเวลานี้จะยาวนานกว่า 1 ปีให้ถือระยะเวลาที่นานกว่าเป็นเกณฑ์

ลำดับชนิดของสินทรัพย์หมุนเวียน

การจัดลำดับของสินทรัพย์หมุนเวียน จะเรียงลำดับจากสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดไปจนถึงสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องน้อยที่สุดคือ

1 เงินสด (Cash) หมายถึงเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่สามารถถอนได้ทันทีเมื่อต้องการแต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ เงินสดนี้กิจการมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่ ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็คของลูกค้าที่สามารถนำไปขึ้นเงินได้ทันที เช็คเดินทาง ดราฟต์ ธนาณัติ ตั๋วไปรษณีย์ เป็นต้น
2 หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด (Marketable Securities) หมายถึงหลักทรัพย์หรือเงินลงทุนอื่น ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง จึงทำให้สามารถกำหนดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือเงินลงทุนนั้นได้ในทันที มูลค่ายุติธรรมจะถือว่าสามารถกำหนดได้ในทันทีหากราคาขายหรือราคาเสนอขายมีการเผยแพร่ที่เป็นปัจจุบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นที่ทำการเผยแพร่ราคาต่อสาธารณชน
3 ตั๋วเงินรับ (Notes Receivable) หมายถึง ตราสารที่แสดงสิทธิที่จะได้รับชำระเงินซึ่งอาจอยู่ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงินก็ได้ เป็นเอกสารทางการค้า ที่สามารถผ่านมือจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งได้ โดยการสลักหลัง ดังนั้นจึงมีลักษณะพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที กิจการมีสิทธิจะได้รับเงินตามจำนวนที่แน่นอนเมื่อถึงเวลาครบกำหนดชำระเงินตามที่ระบุไว้ในตั๋วนั้น
4 รายได้ค้างรับ (Revenues Receivable) หมายถึงรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วแต่กิจการยังไม่ได้รับเงินในวันที่จัดทำงบดุล เช่น ดอกเบี้ยค้างรับ ค่าเช่าค้างรับ เป็นต้น
5 ลูกหนี้ (Account Receivable ) หมายถึงสิทธิเรียกร้องที่กิจการมีต่อบุคคลอื่นใน
อันที่จะให้ชำระภาระผูกพันทันทีที่มีต่อไม่ว่าจะเป็นการชำระในรูปของสินทรัพย์ เช่น เงินสด สินค้า หรือในรูปของบริการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต
6 สินค้าคงเหลือ (Inventories) หมายถึงสินค้าที่กิจการซื้อไว้เพื่อขายหรือใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อขายตามปกติของกิจการ ประกอบด้วย วัตถุดิบ วัสดุโรงงาน สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป โดยทั่วไปสินค้าคงเหลือมักหมุนเวียนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลาการดำเนินงานปกติ
7 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense) หมายถึงค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายไปแต่ในวันที่จัดทำงบการเงินยังมิได้ใช้ประโยชน์จากการจ่ายเงินนั้นเช่น ค่าเช่า ค่าเบี้ยประกันเป็นต้น

Advertisements