ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น ๆ

ตุลาคม 7, 2007

ความหมายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น ๆ

1 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ให้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกิจการ มีลักษณะเป็นสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายกำหนด
2 สินทรัพย์อื่น ๆ (Other Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่สามารถจัดเข้าหมวดหมู่ใด หรืออาจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนักบัญชีแต่ละกิจการว่าจะจัดสินทรัพย์ใดเข้ามาอยู่ เช่น ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี เป็นต้น

ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน มีลักษณะเป็นสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายกำหนดให้บางประเภทอายุการ ใช้งานจำกัด จำเป็นต้องตัดบัญชีให้หมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนด บางประเภทมีอายุการใช้งานไม่จำกัด และไม่ต้องตัดบัญชี ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1 สิทธิบัตร (Patents) คือ สิทธิที่กิจการได้รับจากรัฐในการเป็นผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือกรรมวิธีในการผลิตแบบใหม่ขึ้นมา หรือซื้อสิทธิบัตรนั้นต่อจากบุคคลอื่น ซึ่งหากเป็นผู้คิดค้นค่าสิทธิบัตรจะเป็นต้นทุนที่กิจการใช้ไปในการดำเนินการคิดค้นหรือต้นทุนที่จ่ายไป สิทธิบัตรนี้มีการตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชีตามระยะเวลาที่จะได้รับ ประโยชน์จากสิทธิชนิดนี้
2 ลิขสิทธิ์ (Copyrights) คือสิทธิที่กิจการได้รับจากรัฐ ที่ให้จัดพิมพ์ หรือขาย หรือใช้ประโยชน์จากศิลปกรรม ดนตรีหรือวรรณกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าลิขสิทธิ์ที่แสดงจะเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยจะต้องทำการตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชี ตามระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์จากสิทธินี้
3 สัมปทาน (Franchise) คือสิทธิที่กิจการได้รับจากรัฐหรือธุรกิจอื่น เช่น สิทธิที่ได้รับจากกิจการหนึ่งในการนำสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งวางตลาด และใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของกิจการนั้นในพื้นที่ที่กำหนด หรือสิทธิที่ได้รับจากรัฐในการทำป่าไม้ เหมืองแร่ บ่อน้ำมัน เป็นต้นค่าสัมปทานจะแสดงเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้น และจะต้องตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชีตามระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์จากสิทธิ์
4 ค่าความนิยม (Goodwill) คือมูลค่าของความเชื่อถือจากบุคคลอื่นที่มีต่อกิจการ และ ตีราคาออกมาเป็นตัวเงินอาจเกิดจากกรณีที่กิจการประกอบธุรกิจมาเป็นระยะเวลานานจนได้รับความเชื่อถือจากบุคคลอื่น หรือกรณีที่กิจการมีความสามารถในการทำกำไรได้สูงขึ้น ค่าความนิยมที่แสดงในงบดุล เป็นสินทรัพย์ที่มีอายุใช้งานไม่จำกัด จึงไม่ต้องตัดบัญชีในแต่ละงวด
5 เครื่องหมายการค้า (Trademark) คือสิทธิที่กิจการได้รับจากรัฐในการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายหรือชื่อที่กำหนดอย่างถาวรแต่ผู้เดียว มูลค่าของเครื่องหมายการค้าที่แสดงในงบดุลจะเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการได้รับสิทธินี้มา
6 สัญญาเช่าระยะยาว (Leasehold) คือสิทธิในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นตามกำหนดเวลาในสัญญาเช่าซึ่งกิจการได้จ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าไปแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
7 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกิจการ (Organization Costs) คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการดำเนินการเพื่อจัดตั้งกิจการ ซึ่งสามารถตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามที่กิจการกำหนด
8 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี (Deferred Charges) คือค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งกิจการได้รับประโยชน์แล้ว แต่ระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์ยังมีผลต่อไปอีกหลายงวดบัญชี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s