ความหมายของสินทรัพย์

ตุลาคม 7, 2007

ความหมายของสินทรัพย์

แม่บทการบัญชีให้คำนิยามสินทรัพย์ไว้ว่า “ สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต และกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต” ซึ่งทรัพยากรทางเศรษฐกิจในที่นี้ก็คือสิ่งของที่เป็นที่ต้องการของบุคคลทั่วไปอาจเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ และเป็นสิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ เช่น เงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นต้น

ดังนั้นคำว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์หมายถึง ศักยภาพของสินทรัพย์ในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดแก่กิจการทั้งทางตรงและทางอ้อม กิจการอาจได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์ได้ในหลายลักษณะเช่น

  • กิจการใช้สินทรัพย์หรือนำสินทรัพย์มาใช้ร่วมกับสินทรัพย์อื่นเพื่อผลิตสินค้าหรือ ให้บริการ ตัวอย่างเช่น กิจการใช้เครื่องจักรในการผลิตสินค้า เครื่องจักรนี้ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรูปของกระแสเงินสดที่ได้จากการขายสินค้าที่เครื่องจักรผลิต และเครื่องจักร เป็นทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ดังนั้นเครื่องจักรดังกล่าวจึงถือเป็นสินทรัพย์ตาม คำนิยามที่ระบุไว้ในแม่บทการบัญชี
  • กิจการนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์อื่นตัวอย่างเช่น กิจการนำสินค้าที่บริษัทผลิตได้ไปแลกกับสินค้าของอีกบริษัทหนึ่ง เป็นต้น
  • กิจการนำสินทรัพย์ไปชำระหนี้สินตัวอย่างเช่น กิจการนำสินทรัพย์ไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น

สรุปแล้วจากคำนิยามดังกล่าวข้างต้น สินทรัพย์มีลักษณะสำคัญดังนี้

  1. สินทรัพย์ทำให้กิจการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดทั้งทางตรง และทางอ้อม
  2. กิจการสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น เช่น กิจการได้รับประโยชน์จากเครื่องจักร หรือสิทธิบัตรซึ่งอยู่ในความควบคุมของกิจการ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s