การจัดลำดับสินทรัพย์ในงบดุล

ตุลาคม 7, 2007

การจัดลำดับสินทรัพย์ในงบดุล

งบดุล ( Balance Sheets) หมายถึง งบที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการ ว่ามีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของเท่าใด ณ วันใดวันหนึ่งโดยงบดุลแสดงฐานะของกิจการภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

อาจกล่าวได้ว่า งบดุลเป็นรายงานทางการเงินประเภทหนึ่งที่แสดงถึงความมั่งคั่ง (Wealth) ของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง โดยความมั่งคั่งของกิจการแสดงมูลค่า โดยนำมูลค่าปัจจุบันของทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดหักด้วยมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินหรือภาระผูกพันโดยมูลค่าปัจจุบันของทรัพยากรหรือมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินนั้นวัดได้ยากมาก และมีข้อจำกัดมากซึ่งปกติโดยทั่วไปแล้วมีวิธีการวัดมูลค่าหลายวิธีที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ารายการต่างๆที่ปรากฏในงบดุลจะแสดงด้วยมูลค่าในอดีตหรือราคาที่ได้มา (Historical Cost) บางรายการก็อาจแสดงด้วยราคาปัจจุบัน (Replacement Cost) หรืออาจแสดงด้วยราคายุติธรรม (Fair Value)

วิธีการจัดหมวดหมู่เรียงลำดับสินทรัพย์ต่าง ๆ ในงบดุล จึงเป็นวิธีการที่จะทำให้ผู้อ่านงบการเงินสามารถเข้าใจได้ง่ายดังนั้นการจัดลำดับสินทรัพย์ต่างๆที่แสดงในงบดุลมีการจัดเรียงโดยคำนึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนเป็นเงินสดของสินทรัพย์นั้นและในที่นี้จะมีการจำแนกในลักษณะทั่วไปเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเรียงลำดับดังนี้

3.1 สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets)
3.2 เงินลงทุนระยะยาว (Long – Term Investment)
3.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (Property Plant Equipment)
3.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ( Intangible Assets)
3.5 สินทรัพย์อื่น ๆ ( Other Assets)

ตัวอย่างการจัดลำดับรายการสินทรัพย์ในงบดุล

Advertisements