เฉลยบทที่ 9 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น

Advertisements

เฉลยบทที่ 8 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เฉลยบทที่ 7 การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาว

http://www.scribd.com/doc/3892966/

เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5

click แล้วเข้าไปดาวน์โหลด

เฉลยบทที่ 3

มิถุนายน 11, 2008

เฉลยบทที่ 3

คลิ๊กเพื่อแสดงเฉลยบทที่ 2

คลิ๊กเพื่อแสดงเฉลยแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดสรุปสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น